תנאי רישום לנסיעות

תנאי רישום וביטולים:

המחירים אינם כוללים:

 1. דרכון, אשרות כניסה, דמי טיפול באשרות כניסה ואגרות במעברי חוב באם יידרשו.
 2. כל הסיורים המצוינים (גן סופיה) בתכנית הטיול המוצעים בזמן החופשי הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול וכרוכים בתשלום נוסף מראש.
 3. משקאות, כביסה, טלפונים, דואר וכו’
 4. ביטוח בריאות, ביטוח נוסעים, ביטוח כבודה.

עיקרי התנאים הכללים:

 1. “אהובה לצדיק” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את שעות ו/או ימי הטיסה ו/או מספר הטיסה ו/או שדה התעופה ו/או מוביל תעופתי, והכל בהתאם לשינויים שיבוצעו ע”י חברות התעופה ושאינן בשליטת “אהובה לצדיק”.

דמי ביטול:  
ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג’ (להלן: “החוק”) או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: “התקנות”) כדלקמן:

 • 1  על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו”ל.
  דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ’ אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
 • 2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.


במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו”ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.                                                                                                              
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
תנאים והבהרות לגבי ביטול:

 1. אם הביטול יבוצע עד 24 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן – “יום יציאה”) – 150$ לאדם..
 2. אם הביטול יבוצע בין 23 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה – %50 (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
 3. אם הביטול יבוצע בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה – %75 ממחיר העסקה.(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .
 4. אם הביטול יבוצע בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה – %100 (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 5. דמי ביטול בכרטיס אשראי / מזומן/ העברה בנקאית אף ביום הרישום יחוייב הלקוח ב15$ בהתאם ובנוסף לתנאים דלעיל.
 6. כרטיס טיסה שנקנה דרך שדה התעופה ( כרטיס בודד) יחוייב בעלות כרטיס מלא.
 7. כל עיכוב ביציאת הנוסע מהארץ בעקבות : חוב כספי, עיכוב יציאה מהארץ ע”י רשויות החוק, מצב בריאותי או כל גורם אחר.