האם נשים יכולות לספור ספירת העומר?

ידוע הדין, שכל מצות עשה שהזמן גרמא (דהיינו מצוה שהיא בקום עשה והזמן גורם את המצוה, כגון מצות ציצית ששייכת רק ביום, או מצות לולב ששייכת רק בסוכות וכדומה), נשים פטורות ממנה, חוץ מכמה מצוות שנשים מחויבות בהן מטעמים מיוחדים, כגון מצות הדלקת נר חנוכה ומצות קריאת המגילה שנשים חייבות בהן, משום שאף הן היו באותו הנס. אבל בדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן הן פטורות ממצות ספירת העומר, שהרי היא מצוה שהיא בקום עשה שהזמן גרמא, שהרי אין אנו סופרים את העומר אלא בזמנים מיוחדים ומסויימים. וכשם שרוב בני ישראל פטורין מהמצוות השייכות לכהנים וללויים, הואיל ורוב ישראל אינם כהנים או לויים, כמו כן הנשים פטורות ממצות אלו, הואיל ולא נצטוו בהן מפי ה’ יתברך.

ומכל מקום מבואר בדברי הפוסקים, שיש מצוות, שאף על פי שנשים פטורות מהם, אם רוצות הן, רשאות לקיימן, כגון לספור ספירת העומר וכיוצא בזה, וכן נוהגות הרבה נשים שמקיימות מצות סוכה ועוד מצוות שהזמן גרמן, אף על פי שהן פטורות ממצוות אלה.

 

ולכאורה יש להעיר על מנהג זה מדברי רבותינו (ירושלמי שבת פרק א’, הלכה ב) “כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט”, ואם כן לכאורה לא ראוי שנשים יקיימו מצוות שהן פטורות מהן. ובפרט קשה הדבר על דברי רבותינו הראשונים (מהם רבינו תם (ר”ה לג.) והרמב”ן והרא”ה והריטב”א, ועוד.) שכתבו במפורש שנשים יכולות לקיים מצוות שהן פטורות מהן, ומדברי רבותינו משמע שנקראות הדיוטות.

 

ומרן הרב עובדיה יוסף שליט”א כתב ליישב את דברי הראשונים, על פי דברי רבינו המאירי בחדושיו על מסכת ראש השנה (לג.), שלא אמרו שכל העושה דבר שהוא פטור ממנו נקרא הדיוט, אלא דוקא במצוה שכל בני האדם פטורין ממנה, מה שאין כן מצות עשה שהזמן גרמא, שהאנשים חייבים בהן, לא שייך לומר בזה נקרא הדיוט. (וכן כתב הרמב”ן, ועוד.) ולכן מובן מדוע נשים יכולות לקיים מצוות שהן פטורות מהן, שכן אינן מקיימות מצוות שאין מי שמחוייב בהן, אלא מצוות שהאנשים חייבים בהן.

 

מכללן של דברים אנו למדים, שהוא הדין לענין מצות ספירת העומר, שהנשים רשאיות בהחלט לקיים מצוה זו, כדין שאר המצוות. אלא שאינן יכולות לברך על מצות ספירת העומר, לפי שאנו נוקטים להלכה כדעת מרן השלחן ערוך (בסי’ יז ובסי’ תקפט), שאסור לנשים לברך על מצוה שהן פטורות ממנה, ושכל העושה כן נכנסת בחשש ברכה לבטלה. (מה שאין כן לדעת הרמ”א ולמנהג רבים מן האשכנזים, הפוסקים שנשים יכולות לברך על מצוה שהן פטורות ממנה).

 

מלבד כל זה, יש להעיר, כי על פי דברי רבותינו המקובלים, טוב שהנשים לא תספורנה כלל ספירת העומר, אף בלי ברכה, וטעמם בזה הוא על פי הקבלה. ועל כן המנהג אצלינו שאין הנשים סופרות ספירת העומר כלל.;