האם נשים חייבות בקריאת שמע בכל יום?

מצות קריאת שמע, הרי היא מצות עשה שהזמן גרמא, שהרי יש לה זמן מסוים  שנקבע לקריאתה, ולפיכך נשים פטורות ממצות קריאת שמע כדין כל מצות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות ממנה. וכמו כן אין לנשים לברך בשם ומלכות בברכות קריאת שמע, משום שהן פטורות מברכות אלו, שהרי גם לברכות אלו יש זמן קבוע בכל יום, ומכל מקום כבר נתבאר במסגרת זו שלמנהג האשכנזים, נשים הרוצות לברך בשם ומלכות ברכות שהן פטורות מהן, רשאיות לעשות כן שיש להן על מה שיסמוכו, אבל נשים ספרדיות, אסור להן לברך ברכות אלו בשם ומלכות, שכך היא דעת מרן השולחן ערוך שקבלנו הוראותיו.

אף על פי שנשים פטורות מקריאת שמע, מכל מקום הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים, כי יש אומרים שאף הן חייבות לפחות בקריאת הפסוק הראשון כדי שתקבלנה עליהן עול מלכות שמים, ולפיכך כתב מרן השולחן ערוך (סימן ע.) שנכון שנשים יחמירו על עצמן שיקבלו עליהן עול מלכות שמים בקריאת פסוק ראשון של שמע ישראל.

 ;