ברכת שהחיינו בימי בין המצרים

ברכה על פרי חדש בימי בין המצרים
טוב ליזהר מלברך ברכת “שהחיינו” בימי בין המצרים, מליל שבעה עשר בתמוז ועד אחרי תשעה באב, על פרי חדש, או על בגד חדש. ויניח את הפרי או הבגד עד לאחר תשעה באב, ולא יאכלנו בלא לברך שהחיינו.

ומקור המנהג הוא מספר חסידים שכתב שלא היו אוכלים פרי חדש בבין המצרים, כי אמרו, איך נברך “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה” והוא זמן פורענות וימי צרה לעם ישראל. וכן כתב מרן בשלחן ערוך, שטוב להזהר מלומר “שהחיינו” בבין המצרים על פרי או על מלבוש. ואף רבינו האר”י כתב, שאין לברך שהחיינו בימי בין המצרים. וכן הסכימו רוב האחרונים. (חזון עובדיה עמוד קכט).

ומעוברת (אשה בהריון) שרואה פרי חדש ומתאווה לאכול ממנו. מותר לה לאכול פרי חדש בימי בין המצרים. ותברך עליו שהחיינו.

בשבתות שבתוך ימי בין המצרים מותר לברך שהחיינו על פרי חדש או על בגד חדש. ומכל מקום אחר ראש חודש אב, נכון להחמיר שלא לברך שהחיינו על בגד חדש אפילו בשבת. ומכל מקום על פרי חדש יש להקל לברך אף בשבת זו שאחר ראש חודש אב.

ואף שלכאורה אין לחלק בזה בין פרי לבגד, שבשני המקרים הוא אומר “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה” על זמן שהוא ימי אבלות. מכל מקום יש הטעם לחלק בין בגד לפרי, משום שלדעת הרמ”א אסור ללבוש בגד חדש אחר ראש חודש אב, וזאת ללא קשר לברכת שהחיינו. אבל באכילת פרי חדש אין איסור מצד עצם אכילת הפרי, רק מצד ברכת שהחיינו שאין לברכה בימים אלו, לפיכך פרי חדש מותר לאכלו בשבת אף לאחר ראש חודש אב, אבל בבגד נכון להחמיר. וכן פסק מרן רבינו עובדיה יוסף שליט”א בספרו שו”ת יחוה דעת (ח”א סימן לז).

ולסיכום: אין לברך שהחיינו על בגד או פרי חדש בימי בין המצרים. ובשבתות שבימי בין המצרים אפשר להקל בדבר. ובשבת שחלה אחר ראש חודש אב, יש להחמיר בזה לגבי בגד חדש, אבל לגבי פרי חדש אפשר להקל.

ומותר לקנות בגדים חדשים בימי בין המצרים, עד ראש חודש אב. אך אין ללובשם עד לאחר תשעה באב. כמו שכתבנו.;